PHIL5511

Topics in Confucianism: Mencius, Zhu Xi and Wang Yangming

2022-2023 | Second Term
Part-time MA
Thu 18:30-21:30
WMY 502
Zheng Zemian
Putonghua and English
40 students
3 units