PHIL4371

Seminar on Chinese Philosophy: Zhu Xi & Wang Yangming

2023-2024 | First Term
Philosophy Major
Fri 9:30-11:15; Tuto
YIA 502; TBA
ZHENG Zemian
Putonghua
40 students
3 units